Kategorie

Z perspektywy Inwestora

Wyszukaj w serwisie

Regulamin Serwisu

 1. Serwis internetowy DawidK86.pl prowadzony jest przez Dawida Kowalskiego, reprezentującego firmę „DawidK86 – Szkolenia i Analizy Giełdowe” z siedzibą w Szczecinie przy ul. Potulickiej 53B/3, zwany dalej „DawidK86″.
 2. Każdy Użytkownik Serwisu DawidK86.pl (osoba, która poprawnie wypełni formularz rejestracyjny oraz aktywuje swoje konto) potwierdza, że znana mu jest treść niniejszego Regulaminu, akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Użytkownik podczas rejestracji podaje swoją Nazwę wyświetlaną w Serwisie; Nazwa ta, podobnie jak zdjęcia oraz wypowiedzi Użytkownika nie może mieć charakteru komercyjnego. Zakładając konto w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od DawidK86 (zwyczajowo jedna wiadomość miesięcznie w formie artykułu publikowanego na stronie głównej Serwisu), z których jednak może zrezygnować w dowolnym momencie.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa autorskiego. Materiały własne, udostępniane przez DawidK86.pl chronione są prawem autorskim i stanowią własność intelektualną DawidK86. Materiały te nie mogą być w żaden sposób powielane ani wykorzystywane w całości lub części bez pisemnej zgody DawidK86.
 4. W ramach Serwisu DawidK86.pl możliwe jest korzystanie zarówno z bezpłatnych, jak i płatnych usług.
 5. Korzystanie z usługi „Analizy” (analizy abonamentowe) wymaga uiszczenia opłaty przed rozpoczęciem danego okresu subskrypcji. Usługę należy zamówić korzystając z formularza. Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy otrzymany na wskazany w powyższym formularzu adres e-mail. DawidK86 zastrzega sobie prawo do zmiany wielkości opłaty w przyszłości. Po okresie subskrypcji dostęp do archiwum „Analiz” z danego miesiąca będzie bezpłatny i możliwy po zalogowaniu się do Serwisu (analizy ogólnodostępne).
 6. Opłata subskrypcyjna, o której mowa w pkt 5., odnosi się tylko i wyłącznie do korzystania z usługi „Analizy”, w skład których wchodzą: Analizy techniczne i prognozy dla kontraktu terminowego na indeks WIG20 (FW20), kontraktu terminowego na indeks DAX (FDE30) oraz kontraktu terminowego na indeks S&P500 (ES.F), ponadto wskazywanie poziomów cenowych autorskiego narzędzia D1 dla FW20 oraz kkgk dla FW20, FDE30 i ES.F-a, wskazywanie PDZ (potencjalnych dat zwrotnych) oraz „Komentarze edukacyjne” – dostępne na stronach Serwisu DawidK86 i nie uwzględnia ewentualnych praw do korzystania z innych płatnych usług Serwisu DawidK86.
 7. Po realizacji przelewu DawidK86 potwierdza opłatę i Użytkownik na swoim loginie i haśle otrzymuje pełny dostęp do stron zawierających analizy i komentarze, o których mowa w niniejszym Regulaminie. Wyjątek stanowią Klienci, którzy wcześniej mieli aktywną usługę przez okres co najmniej trzech miesięcy. W ich przypadku dostęp do usługi w trybie warunkowym (bez potwierdzenia przelewu) będzie aktywowany zaraz po złożeniu zamówienia.
 8. Ze względu na specyfikę realizacji opłaty (w większości od anonimowych osób, których jednoznaczne identyfikowanie może się okazać zbyt trudne) DawidK86 wyłącza sobie możliwość zwrotu jakichkolwiek kwot bez względu na jakiekolwiek okoliczności mogące zaistnieć w przyszłości.
 9. Zabronione jest jakiekolwiek udostępnianie swojego loginu, hasła czy też zawartości usługi osobom trzecim. Pojedyncza usługa może być realizowana tylko i wyłącznie przez jednego Użytkownika/stanowisko komputerowe/adres IP. Ograniczenia takie mogą być pominięte tylko i wyłącznie na podstawie odrębnych porozumień z DawidK86 i zainteresowanej strony. Za złamanie tego punktu Regulaminu DawidK86 przyznaje sobie prawo do żądania pięciokrotnej opłaty subskrypcyjnej za okres i liczbę osób/stanowisk komputerowych/adresów IP, które nielegalnie korzystały z usług świadczonych przez DawidK86 od Użytkownika, który nielegalnie umożliwił dostęp do swojego konta przynajmniej jednej osobie trzeciej, a także prawo do natychmiastowego zablokowania dostępu do usługi na wskazanym loginie oraz, gdy sytuacja tego będzie wymagać, wszczęcia postępowania karnego.
 10. Dostęp do stron Serwisu jest uzależniony od sprawności łącza i serwera, na którym Serwis DawidK86 jest hostowany. Za tego typu awarie DawidK86 nie poczuwa się do winy, jednakże poczyni wszelkie starania w celu uniknięcia takich zdarzeń.
 11. Wszelkie publikacje analityczne, własne artykuły oraz inne autorskie treści zamieszczone w Serwisie DawidK86.pl zostały stworzone wyłącznie w celach informacyjno-edukacyjnych i w szczególności nie stanowią oferty ani nie są zaproszeniem do składania ofert kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych, których dotyczą. Publikacje, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, nie stanowią również rekomendacji ani nie są doradztwem inwestycyjnym w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, w tym w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. Nr 206, poz.1715 z późn. zm.), ani usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), jak również oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, nie mogą być traktowane jako zachęta do podjęcia jakichkolwiek działań inwestycyjnych. Użytkownik korzysta z Serwisu DawidK86.pl na własny koszt i na własne ryzyko.
 12. Administratorem danych osobowych jest firma DawidK86. Podstawa prawna, cel, okres przetwarzania danych osobowych oraz uprawnienia przysługujące Użytkownikowi, a także inne ważne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych są szczegółowo określone w Polityce prywatności uwzględniającej przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie”). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji Usługi. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych lub w celu realizacji uprawnień Użytkownika wynikających z Rozporządzenia możliwy jest kontakt z Administratorem danych osobowych pod adresem mailowym biuro(at)dawidk86.pl lub pisemnie na adres Firmy: „DawidK86 – Szkolenia i Analizy Giełdowe”, ul. Potulicka 53B/3, 70-234 Szczecin, dopisek: ochrona danych osobowych.
 13. Każdy Użytkownik Serwisu DawidK86.pl ma prawo zamieszczać w Serwisie własne wypowiedzi oraz materiały, a ich publikacja jest jednoznaczna ze zgodą na ich wykorzystywanie wraz z Nazwą Użytkownika wyświetlaną w Serwisie w materiałach szkoleniowych DawidK86. Wypowiedzi Użytkownika nie mogą naruszać niczyjej godności. Krytyka jest dozwolona pod warunkiem, że jest merytoryczna. Wypowiedzi powinny jasno określać zamysł autora. Językiem obowiązującym w Serwisie jest język polski; każdy Użytkownik zobowiązany jest bezwzględnie do przestrzegania zasad i ogólnoprzyjętej kultury tego języka, a wypowiedzi w rażący sposób naruszający te zasady mogą zostać usunięte. DawidK86 nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi Użytkowników Serwisu.
 14. Opłata subskrypcyjna:
 15. 1) część stała:

  • 2000 PLN – opłata dokonana między 1 a 10 dniem miesiąca, którego dotyczy lub wcześniej,
  • 1400 PLN – opłata dokonana między 11 a 20 dniem miesiąca, którego dotyczy;
  • 800 PLN – opłata dokonana między 21 a ostatnim dniem miesiąca, którego dotyczy.

  2) część zmienna – ustalana indywidualnie, zależna m.in. od długości okresu współpracy Subskrybenta z DawidK86.

  Przykład:

  a) Osoba, która dokonała opłaty subskrypcyjnej 5. sierpnia 2010 roku na dostęp do usługi do ostatniego dnia sierpnia 2010, otrzymuje ów dostęp z dniem zaksięgowania przelewu na rachunku wskazanym przez DawidK86 do ostatniego dnia miesiąca, czyli do 31. sierpnia 2010.

  b) Osoba, która dokonała opłaty subskrypcyjnej 22. września 2010 roku na dostęp do usługi do ostatniego dnia września 2010, otrzymuje ów dostęp z dniem zaksięgowania przelewu na rachunku wskazanym przez DawidK86 do ostatniego dnia miesiąca, czyli do 30. września 2010.

  c) Osoba, która dokonała opłaty subskrypcyjnej 26. stycznia 2011 roku na dostęp do usługi do ostatniego dnia lutego 2011, otrzymuje ów dostęp z dniem zaksięgowania przelewu na rachunku wskazanym przez DawidK86 (jednakże nie wcześniej niż 1. lutego 2011) do ostatniego dnia miesiąca, czyli do 28. lutego 2011.

 16. DawidK86 zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług poszczególnym Użytkownikom Serwisu lub/i wypowiedzenia świadczenia usług bez podania przyczyny, a w przypadku dokonania przez Użytkownika opłaty subskrypcyjnej DawidK86 zobowiązuje się do jej zwrócenia w ciągu 14 dni od daty otrzymania przelewu lub/i od dnia złożenia wypowiedzenia świadczenia usług.
 17. W ciągu całego roku DawidK86 zastrzega sobie prawo do maksymalnie 26 sesji, podczas których nie będzie aktywny w subskrypcji „Analizy”.
 18. DawidK86 zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu w przyszłości (bieżąca postać Regulaminu obowiązuje od 18.V.2018).