Kategorie

Z perspektywy Inwestora

Wyszukaj w serwisie

Polityka prywatności

Polityka Prywatności DawidK86.pl

Polityka Prywatności to miejsce, w którym dowiesz się kto jest administratorem Twoich danych osobowych, w jakim celu, zakresie i przez jaki okres będą one przetwarzane. Ponadto dowiesz się, komu i na jakich zasadach mogę udostępnić Twoje dane, a także jakie masz uprawnienia w związku z ich przetwarzaniem.
Niniejszą Politykę Prywatności została stworzona tak, abyś znalazł w niej wszystkie niezbędne informacje wymagane przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, które zaczyna obowiązywać 25 maja 2018 r. („RODO”).
Ilekroć poniżej mowa jest o danych, mam na myśli podane przez Ciebie Twoje dane osobowe, np. imię i nazwisko, adres e-mail czy numer telefonu.

 • Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest serwis internetowy DawidK86.pl prowadzony jest przez Dawida Kowalskiego, reprezentującego firmę „DawidK86 – Szkolenia i Analizy Giełdowe” z siedzibą w Szczecinie przy ul. Potulickiej 53B/3, zwany dalej „DawidK86″.

 • Jak mogę się skontaktować w sprawach związanych z danymi osobowymi?

Kontakt mailowy pod adresem biuro(at)dawidk86.pl lub pisemnie na adres Firmy: „DawidK86 – Szkolenia i Analizy Giełdowe”, ul. Potulicka 53B/3, 70-234 Szczecin, dopisek: ochrona danych osobowych.

 • W jakich sytuacjach przetwarzane są moje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzane są zawsze wtedy, gdy korzystasz z usług Firmy. Za każdym razem, gdy zgłaszasz się do Firmy ze swoją sprawą również przetwarzane są Twoje dane osobowe. Twoje dane osobowe przetwarzane również w przypadku, gdy wysyłane są Ci informacje za pomocą Newslettera. Serwis DawidK86.pl nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych (w tym również adresów e-mail) Użytkowników/Czytelników serwisu i wszystkich „podserwisów”.

 • Czy muszę podawać moje dane?

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale niektóre z Twoich danych mogą być niezbędne do zawarcia umowy i prawidłowego świadczenia usług oferowanych przez Firmę, lub aby spełnić wymagania określone przepisami prawa, których Firma musi przestrzegać.

 • Jakie dane są przetwarzane?

Przetwarzane są zarówno dane, które sam podałeś, jak i dane, które Firma opracowała samodzielnie (np. przy użyciu cookies lub wykorzystywanych przez Firmę innych narzędzi). Przetwarzane są także dane podane przez urządzenie, którym posługujesz się w trakcie korzystania z usług (pliki cookies). Firma dba o to, by przetwarzać tylko te dane, które są niezbędne do celu, w jakim są zbierane (minimalizacja danych).
Przykładowo:
Jeżeli korzystasz z usług płatnych (np. z subskrypcji „Analizy”), przetwarzane są m.in. dane dotyczące Twojej płatności (numery rachunków bankowych oraz dane dotyczące nadawcy i odbiorcy, tytuł przelewu), adres e-mail, numer IP urządzenia, z którego korzystasz z usługi.

 • W jakim celu przetwarzane są moje dane?

Twoje dane przetwarzane są przede wszystkim w celu niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy, w tym świadczenia usługi „Subskrypcja Analizy”. Jeżeli to konieczne, możliwy jest z własnej inicjatywy Firmy kontakt z Tobą w sprawach technicznych, np. wtedy gdy masz problem z uruchomieniem usługi. Przetwarzanie niektórych Twoich danych jest także konieczne w celu spełnienia przez Firmę obowiązków wynikających z przepisów prawa, a dotyczących np. obowiązku przechowywania niektórych danych przez określony czas, zebrania niektórych informacji w celu weryfikacji i identyfikacji użytkownika, czy przekazywania
danych uprawnionym organom lub podmiotom, np. wynikających z ustaw podatkowych, ustawy o rachunkowości, ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i rzeczniku finansowym, ustawy o pozasądowym rozstrzyganiu sporów konsumenckich.
Twoje dane przetwarzane są również w innych, prawnie usprawiedliwionych celach, w tym w celu:
1. monitorowania Twojej aktywności w serwisie Firmy (m.in. przy pomocy plików cookies i wykorzystywanych przez Firmę narzędzi),
2. ustalenia, dochodzenia oraz obrony przez Firmę ewentualnych roszczeń z tytułu prowadzonej działalności,
3. monitorowania, powstrzymywania i wykrywania ewentualnych oszustw lub nadużyć popełnionych za pośrednictwem świadczonych przez Firmę usług.
Jeśli po założeniu Konta w Serwisie nie zrezygnowałeś z otrzymywania newslettera, to Firma może go Tobie wysyłać.
Jeśli Firma zdecyduje się przetwarzać Twoje dane w innym celu, niż zostały zebrane, to zostaniesz o tym poinformowany i poproszony o Twoją zgodę, o ile zgodnie z przepisami prawa będzie ona wymagana.

 • Na jakiej podstawie prawnej przetwarzane są moje dane?

Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
1. zawarcie i realizacja umowy, lub
2. wyrażona przez Ciebie zgoda, lub
3. realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów administratora, lub
4. spełnienie przez Firmę obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w zależności od rodzaju świadczonej przez nas usługi są to m.in.:
1. Ustawa z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości
2. Ustawa z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług
3. Ustawa z dnia 29.08.1997r. Prawo bankowe
4. Ustawa z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
5. Ustawa z dnia 05.08.2015r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i rzeczniku finansowym
6. Ustawa z dnia 23.09.2016r. o pozasądowym rozstrzyganiu sporów konsumenckich.
Twoje dane przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym RODO.

 • Jak długo będą przetwarzane moje dane?

Firma przetwarza Twoje dane najkrócej, jak to możliwe.
Dla poszczególnych przypadków czas przetwarzania danych jest następujący:
1. W przypadku, gdy przetwarzane są Twoje dane na podstawie umowy, przetwarzanie będzie trwało tak długo, dopóki trwa umowa oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
2. Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla określonego celu, będą one przetwarzane do czasu odwołania przez Ciebie zgody.
3. Dane, które przetwarza Firma w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu przetwarzane będą dopóki trwa ten interes. W szczególnych przypadkach, którymi są przetwarzanie danych w celach wysyłania newslettera, Twoje dane mogą być przetwarzane do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu/rezygnacji.
4. Dane przetwarzane w celu spełnienia przez Firmę obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa będą przetwarzane tak długo, jak wynika to z tych przepisów.

 • Komu udostępnione będą moje dane?

Firma nie udostępnia Twoich danych osobom lub podmiotom trzecim. Wyjątkiem od tej zasady są sytuacje, gdy:
1. wyrazisz dobrowolną zgodę na takie udostępnienie. Twoja zgoda może być w każdym momencie odwołana.
2. Udostępnienie jest konieczne w celu realizacji usługi. Odbiorcami Twoich danych mogą być:
- Bank lub inny dostawca usług płatniczych – dane konieczne do zrealizowania usługi płatniczej,
- Odbiorcy płatności – dane towarzyszące Twojemu zleceniu płatniczemu.
- W szczególnych przypadkach Twoje dane mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. organom ścigania). Każdy wniosek o udostępnienie jest przez Firmę wnikliwie badany, a przekazanie danych nastąpi tylko w przypadku, gdy w wyniku tej analizy zostanie stwierdzone, że istnieje ważna i skuteczna podstawa prawna do żądania ujawnienia tym podmiotom Twoich danych.

 • Jak chronione są moje dane?

Firma bierze pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo Twoich danych, które przetwarza.
Stosowane są odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, mające zapewnić poufność, ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem Twoich danych.

 • Jakie są moje uprawnienia?

W związku z tym, że powierzasz Firmie swoje dane osobowe, ma ona wobec Ciebie zobowiązania, które masz prawo egzekwować:
1. Masz prawo uzyskania informacji, czy przetwarzane są Twoje dane osobowe, w jakim celu są przetwarzane oraz planowanego przez Firmę okresu przechowywania Twoich danych.
2. Zawsze masz możliwość dostępu do przetwarzanych przez Firmę danych, sprostowania danych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych.
3. Masz możliwość żądania usunięcia przetwarzanych przez Firmę danych. Twoje żądanie zostanie przez Firmę niezwłocznie spełnione, o ile do dalszego przetwarzania Twoich danych nie obligują Firmę przepisy prawa, z przepisów prawa nie wynika obowiązek, który Firma musi zrealizować, lub gdy Twoje dane osobowe nie są Firmie niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Twoje dane Firma usunie wówczas, gdy:
- nie są już niezbędne do celów w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- przetwarzane były na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, którą wycofałeś, a nie istnieje inna podstawa prawna przetwarzania danych,
- wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu administratora, a jednocześnie nie zachodzą inne okoliczności, które usprawiedliwiają dalsze przetwarzanie danych,
- dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą zostać usunięte ze względu na obowiązek wynikający z przepisów prawa.
4. W każdym momencie możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie przez Firmę  Twoich danych, o ile podstawą przetwarzania ich jest wyrażona przez Ciebie zgoda. Przetwarzanie danych będzie więc legalne do czasu wycofania przez Ciebie zgody.
5. Masz prawo do żądania od Firmy ograniczenia przetwarzania Twoich danych w przypadku gdy:
- zgłaszasz, że przetwarzane przez Firmę dane są nieprawidłowe; ograniczenie następuje do czasu pozwalającego na weryfikację prawidłowości danych;
- brak jest podstawy prawnej przetwarzania, a Ty sprzeciwiasz się definitywnemu usunięciu Twoich danych;
- Firma nie potrzebuje już Twoich danych do celów, w jakich je zebrała, jednak Tobie są one potrzebne w celu obrony swoich interesów lub dochodzenia roszczeń;
- wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; ograniczenie następuje do czasu stwierdzenia, czy nie istnieje nadrzędna wobec Twojego sprzeciwu, podstawa przetwarzania.
6. Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez Firmę danych w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu administratora.
Niezwłocznie Firma zaprzestanie takiego przetwarzania, o ile nie istnieje podstawa nadrzędna wobec złożonego sprzeciwu.
7. Firma informuje, że w rezultacie skorzystania przez Ciebie z uprawnień wskazanych w pkt. 3-6 powyżej, istnieje możliwość, że Firma przestanie świadczyć na Twoją rzecz niektóre usługi (w całości lub w części), dla których świadczenia niezbędne jest przetwarzanie określonych Twoich danych osobowych.
8. W przypadku, gdy uważasz, że doszło do naruszenia Twoich praw, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli do Generalnego Inspektora Danych Osobowych lub jego następcy, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • Co to są cookies?

Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniu, za pośrednictwem którego korzystasz z serwisów internetowych.

 • Jak wykorzystywane są cookies i podobne technologie?

Firma wykorzystuje pliki typu cookies i podobne technologie w celu przechowywania informacji lub dostępu do informacji, które przechowywane są w urządzeniu, za pośrednictwem którego korzystasz z Serwisu Firmy.
Dzięki stosowaniu cookies Firma może monitorować Twoją aktywności w Serwisie.
Cookies, które Firma stosuje, są bezpieczne dla Twoich urządzeń, są wolne od wirusów czy niechcianego oprogramowania.
Pliki cookies zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość. Pliki te w żadnym wypadku nie pozwalają na pobieranie żadnych informacji z Twojego urządzenia, jedynie na dostęp do wybranych informacji.

 • W jakim celu wykorzystywane są technologie typu cookies?

Firma wykorzystuje cookies m.in. w następujących celach:
1. konfiguracji Serwisu, w tym dostosowania jego zawartości lub funkcjonalności do Twoich preferencji oraz optymalizacji ich działania,
2. uwierzytelnianiu Użytkowników Serwisu w celu utrzymania sesji po zalogowaniu – pozwala to na przechodzenie pomiędzy podstronami serwisów bez konieczności każdorazowego logowania się,
3. tworzeniu anonimowych statystyk, które pozwalają Firmie analizować, w jaki sposób korzysta się z Serwisu – dzięki temu możliwa jest praca nad ulepszaniem jego struktury i zawartości,
4. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.

 • W jaki sposób mogę zarządzać zgodą na korzystanie przez Firmę z cookies?

Wykorzystanie plików cookies w celu przechowywania informacji lub uzyskania dostępu do informacji przechowywanych na Twoim urządzeniu jest możliwe wyłącznie wówczas, gdy wyrazisz uprzednią zgodę na takie działanie, chyba że przechowywanie lub uzyskanie dostępu do informacji konieczne jest do świadczenia żądanej przez Ciebie usługi telekomunikacyjnej lub usługi świadczonej drogą elektroniczną- w takiej sytuacji Twoja zgoda nie jest wymagana.
1. Zgodę możesz wyrazić za pomocą ustawień oprogramowania wykorzystywanego do korzystania z serwisów, np. za pomocą ustawień wykorzystywanej przez Ciebie przeglądarki internetowej lub ustawień oprogramowania urządzenia, z którego korzystasz.
2. Możesz nie wyrazić zgody lub cofnąć ją w dowolnym momencie za pomocą zmiany odpowiednich ustawień przeglądarki lub oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu, z którego korzystasz.
3. W wielu przypadkach oprogramowanie umożliwiające korzystanie z Serwisu Firmy (przede wszystkim przeglądarki internetowe) domyślnie dopuszcza obsługę i przechowywanie plików cookies na Twoim urządzeniu. W związku z tym zalecane jest, abyś sprawdził ustawienia i ewentualnie dokonał zmian zgodnych z Twoimi preferencjami prywatności. Pamiętaj, że masz możliwość zmienić ustawienia w taki sposób, aby zablokować automatyczną obsługę plików cookies.
4. Jeżeli wyrazisz zgodę, aby ustawienia oprogramowania, z których korzystasz, umożliwiały obsługę plików cookies, jest to dla Firmy równoznaczne z wyrażeniem przez Ciebie zgody na wykorzystanie ich zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej Polityce Prywatności. W takim przypadku Firma będzie
uprawniona do wykorzystania plików cookies i podobnych technologii w celu przechowywania informacji lub uzyskiwania dostępu do informacji przechowywanych w Twoim urządzeniu.
5. Jeżeli zdecydujesz się wyłączyć obsługę plików cookies, możesz mieć trudności w korzystaniu z niektórych funkcjonalności Serwisu.

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących polityki prywatności, proszę o kontakt z administratorem serwisu:

biuro(at)dawidk86.pl